Algemene voorwaarden

Algemene verkoop-, leverings-, reparatie- en betalingsvoorwaarden van "Leypark Mobiel" , gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Tilburg.

1. BEGRIPSBEPALINGEN

Onder client wordt mede verstaan opdrachtgever. Onder verkoper wordt mede verstaan opdrachtnemer. Onder overeenkomst van koop / verkoop wordt mede verstaan overeenkomst van opdracht. Onder koop wordt mede verstaan opdracht. Onder (bedrijfs)wagens wordt mede verstaan (bedrijfs)wagenchassis en bestelwagenchassis. Onder. Handelsproducten worden verstaan alle overige producten in de meest ruime zin des woords, welke door verkoper worden verhandeld. Onder reparatie wordt mede verstaan vernieuwing van onderdelen.

2. ALGEMEEN

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten van koop / verkoop en van opdracht.

2.2 Verkoper wijst de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de koper bij deze uitdrukkelijk van de hand.

2.3 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien en zover deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

3. AANBIEDINGEN / OVEREENKOMSTEN

3.1 Alle offerten en daarin vermelde prijzen zijn vrijblijvend respectievelijk voorlopig, mits anders is vermeld.

3.2 Elke overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden dat client solvabel is en dat levering na door hem het verschuldigde is voldaan, of indien wij zekerheid hebben dat het ons toekomende volledig zal betalen. De client is gerechtigd een naar ons oordeel voldoende zekerheid te stellen in de vorm van een bankgarantie, voorlopige of gedeeltelijke betaling voor de uitvoering van de overeenkomst, of op een andere voor ons aanvaardbare wijze.

3.3 Wij behouden ons het retentierecht voor, ook indien wij de zaak in opdracht van de client plaatsen bij een door de client aangewezen derde bijvoorbeeld een carrosseriebouwer.

4. LEVERTIJD EN REPARATIEDUUR / KOSTEN

4.1 Levertijden van zaken, duur en kosten van reparaties worden slechts bij benadering opgegeven.

4.2 Het verstrijken van de levertermijn heeft niet de strekking dat wij reeds zonder ingebrekestelling in verzuim zijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

4.3 Overschrijding van de levertijd van zaken, duur en kosten van reparaties geeft de client geen recht op enige schadevergoeding, annulering der overeenkomst of niet nakoming of opschorting van verplichtingen, welke voor de client uit en / of krachtens deze dan wel uit en / of krachtens een andere overeenkomst met ons mochten voortvloeien.

4.4 Vervangen zaken worden alleen dan aan de client ter beschikking gesteld, indien zulks bij reparatieopdracht uitdrukkelijk is overeengekomen. In het andere geval worden deze zaken ons eigendom zonder dat de client op enigerlei vergoeding ter zake aanspraak kan maken.

5. RUILCOMPONENTEN

5.1 Dergelijke componenten worden slechts verkocht tegen inlevering van eer oude component van hetzelfde merk, type of dezelfde soort, die niet gebroken, gescheurd, gelast of op andere wijze beschadigd of incompleet mag zijn en waaraan de vitale onderdelen op normale wijze te reviseren zijn. Wordt een component met zodanige gebreken wel ingeleverd, dan kanen de hogere kosten ten laste van de client.

6. PRIJZEN

6.1 Alle prijzen zijn exclusief BTW.

6.2 Indien zich na het aangaan van de overeenkomst prijsverhogingen mochten voordoen waar wij geen invloed kunnen uitoefenen, bijvoorbeeld van energie, assurantiepremies, lonen en salarissen, alle ten gevolge van prijsverhogingen door de overheid en / of importeur doorgevoerd, houden wij ons het recht voor om het prijsverschil aan de client te berekenen.

7. LEVERING EN EIGENDOMSVOORBEHOUD

7.1 Levering van alle zaken aan client geschiedt af ons bedrijf voor rekening en risico van koper, met inbegrip van het transportrisico. Hetzelfde geldt voor aflevering.

7.2 Verkoper behoudt zich de eigendom der zaken voor totdat client het door hem verschuldigde heeft voldaan ter zake van vorderingen uit deze of een soortgelijke overeenkomst voor geleverde of te leveren zaken en / of verrichte of te verrichten diensten, alsmede ter zake van vorderingen wegens te kort schieten in de nakoming door client van deze of een soortgelijke overeenkomst, waaronder begrepen rente en kosten.

7.3 De client is verplicht de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde, eventueel de bestanddelen en nieuwe gevormde zaken op eerste verzoek aan de verkoper feitelijk ter beschikking te stellen. Client verleent verkoper reeds nu onherroepelijk machtiging de terreinen van client te betreden, teneinde de afgeleverde zaken terug te nemen, onverminderd onze rechten op volledige schadevergoeding.

7.4 Zolang client al hetgeen door hem aan verkoper verschuldigd is niet volledig heeft voldaan, is het hem verboden de zaken te vervreemden, daarop ten behoeve van een derde een pandrecht te vestigen of ze anderszins te bezwaren en houdt client de zaken voor eigen rekening en risico.

7.5 Verkoper draagt de eigendom der zaken over onder het voorbehoud van het pandrecht van verkoper ter zake van ander vorderingen van verkoper op client dan in lid 2 van dit artikel bedoeld. Koper verleent op eerste verzoek van de verkoper zijn medewerking aan de daartoe noodzakelijke handelingen.

8. OVERDRACHT

8.1 In geval van overmacht of meer moeilijkheden dan bij het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijs waren te voorzien, zijn wij gerechtigd, zonder rechtelijke tussenkomst, hetzij de aflevering of (verdere) uitvoering van de overeenkomst op te schorten gedurende de overdrachtsperiode, doch ten hoogste gedurende drie maanden, dan wel de overeenkomst geheel of gedee1telijk (voor het niet uitgevoerde gedeelte) te annuleren, zonder dat wij tot enige boete of schadevergoeding zijn gehouden en onverminderd ons het recht op betaling van het reeds gepresteerde.

9 GARANTIE EN AANSPRAKELIJKHEID

9.1 Garantie op nieuwe (bedrijfs)wagens, originele onderdelen en handelsproducten wordt door ons gegeven overeenkomstig de bij de importeur/leverancier op het tijdstip van de aflevering geldende garantiebepalingen.

9.2 Door ons afgeleverde gebruikte zaken, waaronder bedrijfswagens, worden niet gegarandeerd.garantie geschiedt bij ons op het bedrijf transport is niet inbegrepen

9.3 Reparatieopdrachten worden door ons uitgevoerd in overeenstemming met hetgeen bij de reparatieopdracht omtrent het te bereiken resultaat redelijkerwijs in de gegeven omstandigheden van ons kon worden verlangd, welk resultaat gedurende drie maanden na aflevering wordt gegarandeerd.

9.4 Voor door derden verrichte werkzaamheden en / of leveranties aanvaarden wij geen aansprakelijkheid, tenzij deze werkzaamheden en / of leveranties in onze opdracht ten behoeve van de client zijn geschied tot het bedrag waarvoor wij ons ter zake hebben verzekerd.

9.5 Elke verdere aansprakelijkheid is uitgesloten voor directe en / of indirecte schade van client en / of derden, aan personen en / of zaken, op welke wijze, door wie of waardoor ook ontstaan, tenzij de Wet anders bepaalt en dan tot het door ons ter zake verzekerde bedrag.

9.6 Client vrijwaart ons in elk geval tegen aanspraken van derden.

9.7 De client wordt steeds geacht te zijn verzekerd voor alle onzekere voorvallen in dit artikel genoemd.

10 KLACHTPLICHT

10.1 Client Klachten met betrekking tot het door ons aan client afgeleverde zaken en door ons verrichte werkzaamheden worden slechts in behandeling genomen, indien en voor zover de client daarvan binnen acht dagen nadat de koper de betreffende gebreken heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, doch uiterlijk binnen de garantietermijn, schriftelijk en met een behoorlijke omschrijving van de klacht aan ons kennis heeft gegeven en de koper ons onverwijld in de gelegenheid heeft gesteld de klacht te onderzoeken.

11 BETALINGEN

11.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, moet betaling van de factuurbedragen ten onzen kantore of op een door ons aan te wijzen rekening in Euro's, netto contant, zonder korting of aftrek hoegenaamd ook steeds zonder beroep op schuldvergelijking.

11.2 Alle factuurbedragen zijn onmiddellijk opeisbaar bij aflevering der zaken, respectievelijk onmiddellijk na het verrichten der werkzaamheden, tenzij anders overeengekomen.

11.3 In behandeling genomen klachten en / of garantieaanspraken geven evenmin recht op betalingsuitstel of gedeeltelijke betaling.

11.4 Bij niet contante betaling is de client met onmiddellijke ingang en zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, een direct opeisbare rente van 1e per maand of gedeelte daarvan verschuldigd, onverminderd de verplichting van de client tot contante betaling van alle factuurbedragen.

11.5 Door wanbetaling veroorzaakte kosten, zowel de gerechtelijke als buitengerechtelijke, komen voor rekening van de client. De buitengerechtelijke kosten zijn verschuldigd, indien en zodra wij ons voor de invordering van de hulp van een derde hebben verzekerd. Zij bedragen in elk geval 15 % van de hoofdsom met een minimum van €125,=, steeds te vermeerderen met B. T .W.

12. GEVOLGEN VAN WANPRESTATIES, FAILLISSEMENT, ENZ-

12.1 Indien client zijn verplichtingen jegens ons niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, alsmede indien zijn faillissement is / wordt aangevraagd; hij in staat van faillissement wordt verklaard, is de client van rechtswege in verzuim en is elke vordering, die wij te zijne laste hebben of krijgen, dadelijk en ineens opeisbaar zonder dat daartoe enige ingebrekestelling is vereist.

12.2 In al deze gevallen hebben wij het recht, zonder enige ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst, onzerzijds de verdere uitvoering der order(s) op te schorten of dit geheel of gedeeltelijk te annuleren te onzer keuze, zonder dat wij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden zijn, doch onverminderd de ons verder toekomende rechten ter zake van hierdoor geleden en / of te lijden schade.

13. VERKOOP MET INRUIL

13.1 Indien bij verkoop van een nieuwe (bedrijfs)wagen tegen inruil van een gebruikte (bedrijfs)wagen de client in afwachting van de aflevering van die nieuwe (bedrijfs)wagen de oude (bedrijfs)wagen blijft gebruiken, wordt laatstgenoemde (bedrijfs)wagen eerst onze eigendom, nadat de feitelijke levering daarvan aan ons heeft plaatsgevonden. Tijdens dit gebruik zijn alle kosten, gene uitgezonderd en met name die van onderhouden eventuele schaden door welke oorzaak dan ook ontstaan, ook als gevolg van verlies, waaronder het niet (kunnen) inleveren van het complete kentekenbewijs, voor rekening en risico van de client / gebruiker.

14. GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT

14.1 Alle tussen de verkoper en de client, hetzij tussen de verkoper en een derde die in onze opdracht ten behoeve van de client opdrachten uitvoert, gerezen geschillen ter zake van de overeenkomsten, daaronder begrepen geschillen betreffende de uitleg van deze voorwaarden, alsmede de invordering bij wanbetaling, zullen worden berecht door de bevoegde Rechter in het arrondissement waarbinnen ons bedrijf is gevestigd.